УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

„Карлсберг България“ вярва, че нашите брандове бира следва да се консумират отговорно от пълнолетни лица и да се избягва злоупотреба.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Ползването на Уебсайта е съгласно условията, посочени в настоящия документ (Условия за ползване). Ако не приемате тези Условия за ползване или не сте навършили пълнолетие, при което съгласно законите на Р. България можете да употребявате алкохол (навършени 18 години), моля незабавно преустановете ползването на Уебсайта.

Влизането в и ползване на сайта от Ваша страна се счита за приемане от ваша страна на настоящите Условия за ползване и тяхната обвързваща сила спрямо Вас. Те представляват правоотношение между Вас и нас, което може да бъде изменено единствено с наше съгласие. Те следва да се четат във връзка с подробности в Уебсайта относно начина, по който той действа и услугите, които се предоставят. Необходимо е да прочетете и нашата Политика за личните данни (част от Политиката за поверителност).

Ние си запазваме правото да изменяме настоящите Условия за ползване, когато е необходимо, без предварително уведомление, като поместваме актуализираната версия на Уебсайта.

 

ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА

Не можем да гарантираме, че Уебсайтът ще работи постоянно или че няма да има прекъсвания или грешки. Нямате право да се опитвате да се намесвате в надлежната работа на Уебсайта, в частност се забранява да правите опити за разбиване или нарушаване на правилата и механизмите за сигурността, за извършване на нерегламентирано проникване/интервенции, хакване или по друг начин да извършите посегателство спрямо Уебсайта, или да нарушите работата на Уебсайта или на компютърна система, сървър или всякакво друго устройство, свързано с интернет.

Ваша е отговорността да гарантирате, че Вашата компютърна система съответства на всички надлежни технически спецификации, необходими за ползване на Уебсайта и че е съвместима с него. Също така разбирате, че ние не можем да гарантираме и не гарантираме и не даваме уверение, че която и да е част от съдържанието в Уебсайта няма да е заразена по някакъв начин с вируси и/или друг код, които могат да причиняват поражения или да унищожават. Ваша е отговорността за прилагането на достатъчно процедури и средства за проверка за вируси (в това число антивирусни и други средства за защита и сигурност), за удовлетворяване на Вашите конкретни изисквания относно сигурността и надеждността на входящите или изходящите данни.

Когато е необходимо, имаме право да ограничаваме достъпа до определени функционалности или секции в Уебсайта или до Уебсайта като цяло.

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ

В случаи, в които от Вас се иска да попълните регистрационен формуляр или под друга форма да посочите лични данни, същите трябва да са верни, точни и пълни. Моля, уведомявайте ни за изменения в информацията, настъпили след момента на подаването й при регистрацията.

Вие носите отговорност за опазване на поверителността на Вашия профил и парола. Вие приемате, че сте отговорни за всички действия, извършвани при въвеждане на Вашата парола.

Вие сте длъжни да предприемате всички необходими действия да гарантирате опазване на Вашата парола в условия на поверителност и защитеност и сте длъжни да ни уведомите незабавно, в случай че имате основание да смятате, че Вашата парола е станала известна на друго лице или че паролата Ви се използва или има вероятност да се използва по нерегламентиран начин.

При ползването ние можем да събираме автоматично информация, която не е лична, например IP адреси, от които осъществявате своя достъп до Уебсайта и браузъра, който използвате, а вие приемате, че ние съхраняваме информация на Вашия компютър (с помощта на „бисквитки“), като всички тези действия са за целите на осигуряване на възможно най-добър достъп до и ползване на Уебсайта за вас. За повече информация, моля, посетете раздела с нашата Политика за личните данни (част от Политиката за поверителност).

 

АВТОРСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Освен ако не е посочено противоположното, Carlsberg Breweries A/S, „Карлсберг България“ АД или негови лицензодатели - трети страни притежават авторското право върху всички материали на Уебсайта, включително дизайн, текст, графични изображения и елементи и снимки.

Ние притежаваме търговските марки, които фигурират на Уебсайта и всички свързани търговски наименования, емблеми и мотиви, освен ако не е посочено противоположното. Всички останали търговски марки, емблеми и наименования, фигуриращи в Уебсайта, са собственост на притежателите на съответните права, както е посочено.

Можете да сваляте, да разпечатвате и да копирате откъси или материали от Уебсайта единствено за ваше лично ползване, като върху всеки копиран материал задължително следва да е напълно обозначено авторското право или друго право върху интелектуалната собственост. Актът на подобно сваляне на материали или софтуер по никакъв начин не води до прехвърляне на авторско право, право на собственост или на ползване във Ваша полза. Вие се задължавате да не ползвате материал от Уебсайта за каквито и да било други цели, в това число размножаване, освен посоченото по-горе, публикуване, изменение или разпространение, без нашето предварително изрично писмено съгласие.

 

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние ще полагаме разумни усилия да гарантираме точността на информацията в този Уебсайт, но не носим отговорност за и не са обвързващи за нас коментарите, дописките и другите материали, помествани на Уебсайта. Ние нямаме никакви ангажименти и не поемаме никакви гаранции във връзка с коректността, пълнотата и актуалността на информацията и в пълната степен, позволена от закона, отхвърляме отговорност във връзка със загуби или вреди, причинени поради приемането на такава информация за меродавна за Вас или за други страни, на които сте предали такава информация.

В случай че установите неточности в информацията на Уебсайта, моля свържете се с нас на имейл office@carlsberg.bg и ние ще се постараем да ги поправим, когато сме съгласни с евентуална поправка, в срокове, които са разумни в практически план.

 

ДОПИСКИ

Мнения или прегледи (дописки), помествани на Уебсайта, са отговорност на техните съответни автори и по никакъв начин не изразяват позициите на „Карлсберг България“ АД. Ние нямаме никакви ангажименти и не поемаме никакви гаранции, експлицитно или имплицитно, във връзка с мнения или дописки, в това число по отношение на тяхната законности или точност, и ние отказваме каквато и да било отговорност във връзка с тях в пълната степен, позволена от закона.

 

КОНКУРЕНЦИЯ

Спрямо всяко действие, свързано с конкуренция, извършвано или промотирано на Уебсайта, ще се прилагат нормативните разпоредби, конкретно отнасящи се до такива действия на конкуренция.

 

ВРЪЗКИ КЪМ ТОЗИ И ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Понякога може да даваме връзки, чрез които пряко да посещавате уебсайтове на трети страни направо от този Уебсайт. Такива уебсайтове на трети страни не са под  наш контрол и, освен ако не е посочено друго, ние нямаме никакъв принос към съдържанието на такива уебсайтове. Когато кликвате върху връзката и отивате на тези уебсайтове, Вие напускате зоната, която контролираме ние, поради което ние не можем да носим отговорност за каквито и да е въпроси, възникващи във връзка с използването на Ваши данни от третите страни, със съдържанието на уебсайтовете или продуктите или услугите, предлагани на вас от тези уебсайтове.

Ние си запазваме правото, по наша преценка, да забраним връзка от друг интернет  сайт към материали или информация на този Уебсайт.

 

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

Въпреки че се надяваме, че настоящият Уебсайт ще представлява интерес за потребителите, ние не носим никаква отговорност и не поемаме никакви гаранции или условия по отношение на Уебсайта или неговото съдържание, в пълната степен на отказ от подобна отговорност, която законът позволява.

Ако сте физическо лице - ползвател, а не юридическо лице, ние не носим отговорност за вреди от икономически характер и ще носим отговорност единствено за преки вреди – такива, каквито биха могли разумно да се предвидят.

В случай, че сте юридическо лице - ползвател, ние в никакъв случай няма да дължим каквито и да е обезщетения във Ваша полза, за косвени вреди или бъдещи загуби, пропуснати ползи под формата на пропусната печалба, приходи или положителна репутация, произтекли от ползването или невъзможността за ползване, на този Уебсайт или информация на него.

Това по никакъв начин не се отнася до и не ограничава нашата отговорност в случай на посочване на невярна информация с цел измама или друга отговорност, която не подлежи на ограничаване,  съгласно действащото законодателство.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

”Карлсберг България“ АД е дружество, регистрирано в Р. България, със седалище и адрес на управление: гр.София, жк.“Младост 4“, ул. „Бизнес парк София“, сгр.10, ет.4. Всички уведомления с правен характер се изпращат на адреса на управление.

Неупражняване на право от наша страна не се счита за отказ от  право. Вашите права съгласно тези Правила за ползване не могат да бъдат отстъпвани или прехвърляни.

В случай че се установи, че някаква част от настоящите Правила за ползване са нищожни, всички останали разпоредби в настоящите Правила за ползване остават действителни и в сила.

Вие и ние приемаме, че приложимото законодателство спрямо настоящите Правила за ползване е българското и че спорове между нас по отношение на Уебсайта или възникващи от или във връзка с настоящите Правила за ползване, ще се отнасят за разрешаване единствено към компетентния съд в гр. София.

Моля, споделяйте този сайт и публикациите в него само и единствено с хора, които имат навършени 18 или повече години.

КОНТАКТ С НАС

Ако срещате трудности с нашия Уебсайт или желаете да споделите свои коментари по него, можете да се свържете с нас на имейл office@carlsberg.bg.